MonitorStatusTypeLast 24H7 days30 daysLast year
Entry m3u ServersOnlinePORT (8080)100%100%100%100%
Entry MAG PortalOnlineHTTP(s)100%100%100%99.531%